Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
dostępnego pod adresem: estilohome.pl(dalej: „Regulamin”)


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.estilohome.pl.
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.estilohome.pl, prowadzony jest przez IKARTO Jacek Fura z siedzibą w Kielnarowa 94D, 36-020 Tyczyn, NIP: 8133020342 zwaną dalej „ESTILO HOME” (dalej także: „Sprzedawca”).
4. Dane kontaktowe:
1) adres pocztowy:
IKARTO Jacek Fura, Kielnarowa 94d, 36-020 Tyczyn
ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków
2) adres poczty elektronicznej:
sklep@estilohome.pl.

§ 2 Definicje
O ile z kontekstu nie wynika inaczej, poprzez poniższe terminy należy rozumieć:
a) Newsletter – bezpłatna usługa świadczona na rzecz Klienta przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, polegająca na przesyłaniu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zawierających w szczególności informacje o ofercie produktów Sprzedawcy, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz innego rodzaju informacje handlowe o produktach oferowanych przez Sprzedawcę;
b) Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów oferowanych przez Sprzedawcę, usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą;
c) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym, w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością zawodową bądź gospodarczą, jak też Klient będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową i zawierający umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprzedawca zastrzega, że część postanowień Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów, co jest wprost wskazane w ich treści;
e) Czas realizacji zamówienia – oznacza liczbę dni roboczych lub godzin, w trakcie których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu;
f) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
g) Polityka prywatności lub Polityka – dokument określający zasady i sposób ochrony danych osobowych Klientów Sprzedawcy uzupełniający i precyzujący treść Regulaminu, dostępny pod adresem https://estilohome.pl/polityka-prywatnosci/
h) Produkt/Produkty – rzeczy ruchome znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy prezentowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży;
i) Login – unikalny dla każdego Klienta adres poczty elektronicznej, podawany w toku Rejestracji oraz wykorzystywany każdorazowo do Logowania w Sklepie Internetowym;
j) Rejestracja – procedura zakładania indywidualnego, wirtualnego konta poprzez podanie przez Klienta, jego unikalnego Loginu oraz hasła, a ponadto poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;
k) Logowanie – otrzymanie przez Klienta dostępu do stworzonego przez Sprzedawcę w toku Rejestracji indywidualnego, wirtualnego konta, umożliwiającego korzystanie ze Sklepu Internetowego;
l) Konto – indywidualne, wirtualne konto Klienta umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego;
m) Sklep Internetowy – serwis internetowy Sprzedawcy prowadzony przez Sprzedawcę oraz prezentujący jego przedsiębiorstwo i Produkty, dostępny pod adresem www.estilohome.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia,;
n) Sprzedawca – przez IKARTO Jacek Fura z siedzibą w Kielnarowa 94D36-020 Tyczyn, NIP: 8133020342 zwanym dalej „ESTILO HOME”, prowadzącym Sklep Internetowy oraz będąca Stroną Umowy i Umowy sprzedaży;
o) Strona – Sprzedawca bądź Klient będący stroną Umowy bądź Umowy sprzedaży;
p) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące złożenie oferty nabycia Produktu/-ów oferowanych przez Sprzedawcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;
q) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu K.c. i U.p.k., zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
r) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
s) K.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
t) U.o.d.o. – ustawa z dnia 10 maja 2018 r.. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000);
u) U.ś.u.d.e. – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219);
v) U.p.k. – ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

§ 3 Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego – przede wszystkim zasady dokonywania Rejestracji oraz korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego, warunki i zasady składania Zamówień, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
2. Podstawową formą komunikowania się Stron jest droga elektroniczna, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Klienta podanego przez Klienta w toku Rejestracji.
3. Sprzedawca wskazuje, iż wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.
4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu pod adresem https://estilohome.pl/regulamin-sklepu/
6. Sprzedawca oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych przez Klienta, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie Internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
7. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
c) korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
e) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§4 Rejestracja i logowanie
1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.estilohome.pl, polegające na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się.
2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
3. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta.
4. Rejestracja Konta może być dokonana poprzez wypełnienie przez Klient formularza rejestracyjnego lub w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
5. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest od Klienta:
a) zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta treści Regulaminu,
b) wypełnienie formularza rejestracyjnego.
6. W celu zakończenia procedury Rejestracji, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „UTWÓRZ KONTO”.
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie naciśnięcia przez Klienta przycisku „UTWÓRZ KONTO”. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
8. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłane Sprzedawcy żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adresy Sprzedawcy wskazane w § 1 ust. 4 Regulaminu.
10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich;
d) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający dobre obyczaje,
e) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta może zostać złożone przez Sprzedawcę poprzez przesłanie go Klientowi pośrednictwem poczty elektronicznej na aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta.
12. Skutkiem wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron, będzie zablokowanie i usunięcie Konta ze Sklepu Internetowego.
13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§5 Składanie Zamówień
1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez całą dobę, siedem dni w tygodniu przez złożenie Zamówienia przez stronę internetową Sklepu Internetowego.
2. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, poświadczane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia nabycie Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego i skuteczne złożenie Zamówienia.
3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne.
4. Podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego skompletować Zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia Produktu, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez, naciśnięcie na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Naciśnięcie na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
6. Sprzedający wyjaśnia, że Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Wybór Produktu (zgodnie z jego opisem, ceną oraz dodatkowymi cechami) dokonywany jest przez naciśnięcie na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” po uprzednim ewentualnym uzupełnieniu wariantu Produktu, jeżeli jest on oferowany w różnych wariantach (np. kolorystycznych, rozmiarowych). Po naciśnięciu na przycisk „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia Produktu, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
7. W formularzu zamówienia należy wskazać:
a) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
c) dane odbiorcy
d) sposób dostawy,
e) sposób płatności,
f) adres, na który ma być dostarczony Produkt, jeśli zamówiony Produkt ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.
7. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.
8. Produkt zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
9. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia – stanowi ona całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie uiścić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.
10. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, jego wariantu, obszaru i sposobu dostarczenia, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.
11. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu Zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia Produktu, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje przez naciśnięcie przez Klienta przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
12. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.
13. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Klient – na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w Koncie – niezwłocznie otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę – ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta; jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca Zamówienie otrzymał.
14. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
15. Jeżeli Sprzedawca rozpocznie proces weryfikacji możliwości realizacji Zamówienie Klienta do realizacji, Klient może otrzymać drogą elektroniczną informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji – ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta; jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca rozpoczął weryfikację możliwości zrealizowania Zamówienia. Informacja ta nie jest obligatoryjna, Sprzedawca może zrezygnować z jej przesyłania.
16. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje Zamówienie (tj. przyjmuje ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia), Klient otrzyma drogą elektroniczną informację o przyjęciu Zamówienia wraz z fakturą przesłaną w formie elektronicznej (zgodnie z postanowieniami §7 ust. 5-9) – z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
17. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej.
18. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia.

§6 Ceny Produktów i sposób uiszczenia zapłaty z tytułu Zamówienia
1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), nieuwzględniającymi kosztów dostarczenia Produktu pod adres wskazany przez Klienta.
2. Koszty dostarczenia Produktu są każdorazowo podawane w Sklepie Internetowym w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili jego złożenia.
4. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego obowiązują wyłącznie podczas składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
5. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana taka nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
6. Klient przy składaniu Zamówienia akceptuje sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia Produktu:
a) w formie elektronicznej: w formie przelewu tradycyjnego z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, za pośrednictwem banku obsługującego rachunek z którego Klient dokonywać będzie zapłaty;
b) w formie elektronicznej: za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Tpay;
c) w formie przekazu pieniężnego (dane podane w trakcie składania Zamówienia oraz w treści wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji).
7. Formy płatności dostępne za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Tpay:
a) karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
b) płatności online,
c) BLIK.
8. Klient nie może łączyć różnych form płatności wskazanych w ust. 7 powyżej.
9. W przypadku płatności kartą płatniczą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
10. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność określoną w ust. 6 lit. b) powyżej (za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Tpay), powinien uiścić kwotę wynikającą z Zamówienia w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu otrzymania wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji, o której mowa w § 5 punkt 15 Regulaminu.
11. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność za pośrednictwem przelewu tradycyjnego (zgodnie z ust. 6 lit. a) powyżej) lub przekazu pieniężnego (zgodnie z ust. 6 lit. c) powyżej), powinien uiścić kwotę wynikającą z Zamówienia w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji, o której mowa w § 5 punkt 15 Regulaminu. Za termin uiszczenia kwoty wynikającej z Zamówienia uznaje się termin zaksięgowania jej na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku gdy Klient nie dokona zapłaty za Zamówienie w terminie określonym w ust. 10 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu do dokonania Zapłaty przez Klienta.
12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
13. Płatności wskazane w ust. 6 powyżej następują za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Tpay

7 Realizacja, sposób, koszty dostarczenia Zamówień
1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Produkty są dostarczane w dni robocze, za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
3. Szczegółowe koszty dostawy podane zostaną Klientowi każdorazowo przy składaniu Zamówienia, przed wciśnięciem przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”,
4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, Klient uprawniony jest do odmowy odbioru przesyłki. W tej sytuacji Klient winien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym dotyczące konsumentów.
5. Faktura obejmująca Zamówienie Klienta przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji zostanie doręczona Klientowi zgodnie z postanowieniami ust. 6-8 poniżej.
6. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, faktura o której mowa w ust. 5 doręczona zostanie Klientowi w formie elektronicznej, poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta (zgodnie z treścią § 5 ust. 6 lit. b) powyżej) załącznika zawierającego fakturę w formacie PDF. Ewentualne korekty będą doręczane Klientowi w sposób analogiczny.
7. Klient akceptując Regulamin, wyraża równocześnie zgodę na przesłanie faktur elektronicznych w sposób wskazany w ust. 5 i 6 powyżej z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
8. Klient jest uprawniony do zmiany sposobu otrzymania faktur z elektronicznego na papierowy. Faktura w formie papierowej zostanie doręczona Klientowi na Jego żądanie. Żądanie zmiany sposobu otrzymania faktur klient może skierować odpowiednio:
a) w formie pisanej na adres pocztowy: IKARTO Jacek Fura, Kielnarowa 94d, 36-020 Tyczyn
b) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@estilohome.pl.pl
9. Zmiana formy otrzymywania faktur elektronicznej na papierową dotyczyć będzie również ewentualnych korekt faktur.

§8 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z art. 27 U.p.k. Konsument, który zawarł umowę na odległość, jest uprawniony w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem ewentualnych kosztów określonych w ust. 7 i 8 poniżej). Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży)

  • od momentu objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, 
  • w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od momentu objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w całości lub części informując Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia w tym poprzez wysłanie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@estilohome.pl.pl. Oświadczenie może zostać również przesłane pocztą tradycyjną wraz ze zwracanym towarem na adres podany w ust. 6 poniżej, z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy ESTILO HOME”. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak forma ta nie jest obowiązkowa.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczającym jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, w tej sytuacji oferta przestaje wiązać.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: IKARTO Jacek Fura, Kielnarowa 94d, 36-020 Tyczyn, z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy ESTILO HOME”.
7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wykraczających poza najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 8 powyżej.
10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobów płatności wykorzystanych przez Konsumenta chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – Konsument nie poniesie jakichkolwiek opłat w związku ze zwrotem płatności.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
14. Zgodnie z art. 38 ustawy U.p.k, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§9 Procedura rozpatrywania reklamacji
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach K.c., w szczególności w art. 556 i następnych K.c.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład na piśmie na adres:
IKARTO Jacek Fura, Kielnarowa 94d, 36-020 Tyczyn, z dopiskiem „Reklamacja – sklep internetowy ESTILO HOME” lub
przesłanie treści reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@estilohome.pl.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:
a) imię i nazwisko,
b) adres do korespondencji,
c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
d) rodzaj reklamowanego towaru,
e) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
f) datę nabycia towaru,
g) żądanie Klienta,
h) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji,
i) dowód zakupu towaru (może to być np.: kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód).
Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Reklamację może zostać zgłoszona przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://estilohome.pl/reklamacje-i-niezgodnosci. Formularz reklamacyjny stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi dostarczy wadliwy towar na koszt Sprzedawcy na adres:
IKARTO Jacek Fura, Kielnarowa 94d, 36-020 Tyczyn, z dopiskiem „Reklamacja – sklep internetowy ESTILO HOME”.
6. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, mogą być składane na przykład:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@estilohome.pl.pl,
b) przesyłając treść reklamacji w formie pisemnej na adres: IKARTO Jacek Fura, Kielnarowa 94d, 36-020 Tyczyn,
8. Reklamacja, o której mowa w ust. 7 powyżej, powinna zawierać w szczególności:
a) opis sprawy, której dotyczy reklamacja,
b) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas zamówienia usługi Newslettera,
c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas zamówienia usług Newslettera,
d) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
Powyższa treść zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie ma wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, których szczegółowe informacje, a także zasady dostępu opisane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
2. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
3. Konsument może ponadto skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Celem Europejskiej platformy ODR jest ułatwienie niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego, sprawiedliwego pozasądowego rozstrzygania przez siec Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających umów sprzedaży zawartych przy wykorzystaniu sieci Internet lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej – Sprzedawca niniejszym wskazuje łącze elektroniczne do platformy ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
5. Sprzedawca oświadcza, że nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§11 Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji U.ś.u.d.e i wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.).
2. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera, przesyłając Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o rezygnacji z Newslettera.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
2. Informacje o Produktach i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego, odnoszące się do Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c. Informacje o Produktach i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 K.c.
3. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach K.c. oraz U.p.k. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin Sklepu” pod adresem https://estilohome.pl/regulamin-sklepu/. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym treści zawartej umowy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Informacja o zmianie regulaminu znajdować się będzie na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w treści zmienionego Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu wprowadzenia zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie Internetowym, o ile – w przypadku braku akceptacji zmian – Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności K.c. oraz, a w przypadku Klientów będących Konsumentami przepisy U.p.k., a także przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
8. Załącznikami do Regulaminu są:
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,
Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży,
Wzór formularza reklamacji dla Produktów nabytych w Sklepie Internetowym.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 czerwca 2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.